top of page
Speaker Request

Tanpri itilize sa a pou mande pou pale nan reyinyon chak mwa nou yo. Ekip lidèchip nou an ap revize demann yo. Yo pral fè w konnen nan yon semèn apre w fin soumèt fòm sa a si yo apwouve oswa refize demann ou an. De preferans, nou ta renmen gen tout demann yon mwa davans, men nou pral konsidere demann jiska yon semèn anvan reyinyon yo mande a.

Thanks for submitting!

Speaker Request
Community Feedback

Tanpri itilize sa a pou pataje kòmantè ou, sijesyon, oswa enkyetid ou yo ak FECC la. Sa a ka itilize tou de pou kominote a an jeneral ak reyinyon nou yo. Nou fè tout sa nou kapab pou asire reyinyon nou yo enfòmatif, itil, ak aksesib, men nou toujou ouvè pou fè bagay yo pi byen toujou! Fè nou konnen ki jan nou ka pi byen sèvi ou.

Kisa ou ta renmen pataje avèk nou?

Thanks for submitting!

Community Feedback
bottom of page